Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Lees deze pagina aandachtig door voordat u de website gebruikt!

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Spanninga Metaal B.V. (hierna te noemen ‘Spanninga’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).

Door het gebruik van deze website geeft u impliciet aan akkoord te gaan met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Maak geen gebruik van deze website als u niet instemt met de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen inzichten delen van deze voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in ons beleid. Indien u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen in de voorwaarden hebben plaatsgevonden, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2019.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy op internet. Als onderdeel van het beheer van deze website verzamelen we bepaalde soorten informatie over de gebruikers van de website. Wij willen dat u op de hoogte bent van welke soorten informatie wij verzamelen en wat we ermee doen.

We verzamelen twee algemene soorten informatie over onze gebruikers:

  1. Persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres);
  2. Gecombineerde en geanonimiseerde gegevens (zoals informatie over verkeersstromen op deze website, bijvoorbeeld over hoeveel gebruikers dagelijks op de site inloggen).

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer gebruikers ons informatie verstrekken. Dit gebeurt onder andere bij het aanmelden voor elektronische nieuwsbrieven of andere diensten aan leden, bij het invullen van vragenlijsten, het kopen van producten uit de webwinkel, het registreren ten behoeve van biedingen op online-veilingen en/of het registreren voor prijsvragen of andere promotionele activiteiten die wij aanbieden.

Als u zich registreert of informatie aanvraagt via deze website, vragen we meestal om uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en creditcard-informatie (alleen indien producten uit de webwinkel worden besteld), alsmede het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails of brieven, kunnen we ook deze informatie in een specifiek dossier over u verzamelen. Indien u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie met ons te delen, zullen we deze informatie opslaan in Nederland.

Gecombineerde gegevens, zoals bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers bezoeken en informatie die ons door gebruikers ter beschikking wordt gesteld zoals informatie in vragenlijsten en/of registratie-informatie op de website, worden op verschillende manieren verzameld.

Tijdens het gebruik van onze website traceren we automatisch bepaalde informatie over u. Deze informatie omvat de URL waar u vandaan kwam, de URL die u vervolgens gaat bezoeken, welke webbrowser u gebruikt en uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer als u op het internet actief bent.

Webservers – de computers die de webpagina’s voor u beschikbaar maken – identificeren automatisch uw computer aan de hand van uw IP-adres. Als u een van onze pagina’s oproept, registreren onze servers uw IP-adres. Wij koppelen geen IP-adressen aan informatie die u persoonlijk identificeerbaar maakt. Uw sessie zal wel worden geregistreerd, maar u blijft anoniem voor ons.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar ons beleid ten aanzien van cookies. Deze kunt u HIER vinden.

Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonlijke, gecombineerde en gebruiksinformatie voor diverse doeleinden. We verzamelen deze informatie bijvoorbeeld voor het afhandelen van orders voor producten, diensten en prijzen, het afhandelen van informatieverzoeken, het geven van informatie, het ontplooien van marketingactiviteiten (waaronder adverteren), het verifiëren en naleven van onze beleidslijnen alsmede het voldoen aan nationale, regionale en plaatselijke wet- en regelgeving en ten slotte voor redactionele doeleinden en het vragen van feedback.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken en in uitzonderlijke gevallen uw correspondentieadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen aangaande klantenservice of facturatie. Persoonlijke en gecombineerde informatie wordt ook gebruikt om de content van de webwinkel te verbeteren, om systeemadministratie uit te voeren, de content en/of de lay-out van de webwinkel aan te passen aan individuele gebruikers en om gebruikers te attenderen op updates in de webwinkel of promotionele aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn.

We proberen u altijd de mogelijkheid te bieden om deze diensten te weigeren indien betreffende informatie online van u gevraagd wordt. Als u op een later tijdstip beslist om deze informatie liever niet te ontvangen of om niet meer deel te nemen aan andere informatieaanvragen of distributie, kunt u 1) uw accountinformatie op het betreffende onderdeel van deze website aanpassen, 2) klikken op de link ’unsubscribe/uitschrijven’ onderaan al onze e-mails, of 3) eenvoudig een e-mail die naar u gestuurd is beantwoorden en in de onderwerpregel of in de mail zelf het woord ’UITSCHRIJVEN’ typen. Indien u toch problemen blijft houden, reageer dan op de e-mail of stuur een mail naar contact@spanninga.com met een gedetailleerde omschrijving van uw probleem.

Als u een e-mail naar contact@spanninga.com stuurt met het verzoek om een bepaald e-mailaccount af te melden voor ontvangst van nieuwsbrieven, let er dan op dat een dergelijk verzoek afkomstig moet zijn van het betreffende e-mailadres zodat wij kunnen controleren of het verzoek legitiem is en om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Ten slotte kunnen we uw gegevens en activiteiten op de website ook gebruiken om bepaalde klachten af te handelen, problemen op te lossen en onze gebruiksvoorwaarden toe te passen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhandelen, uitlenen of op andere manieren beschikbaar stellen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen zijn de situaties waarin de derde partij verwijst naar onze dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, licentiehouders, partners, uw plaatselijke/geselecteerde dealer, transporteurs, webhosting-partners of andere partijen die ons helpen bij het beheer van de website. Als u gekozen hebt om marketingmateriaal te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met uw plaatselijke/geselecteerde dealer. We kunnen uw gegevens en de gecombineerde gebruiksinformatie delen met derde partijen voor zowel reclame- als promotionele doeleinden. Bovendien verlenen wij medewerking aan verzoeken van alle opsporende en handhavende instanties en aan derden om hun intellectuele eigendom of andere wettelijke rechten te handhaven.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze website links naar andere websites bevat en dat deze sites mogelijk niet hetzelfde privacybeleid voeren als het onze. Als u bijvoorbeeld hebt geklikt op een advertentie in de webwinkel, is het mogelijk dat u wordt doorgeleid van deze site naar een geheel andere website. Dit kan voorkomen bij links naar adverteerders, fietsendealers, content providers en handelspartners die onze naam en/of logo’s mogen gebruiken ten gevolge van co-branding of andere overeenkomst. Deze sites mogen hun eigen cookies naar u sturen en kunnen gegevens verzamelen en gebruiken op andere manieren dan wij doen. We hebben geen invloed op deze sites of het gebruik daarvan en aanvaarden op geen enkele manier aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan.

De veiligheid van alle persoonlijk herleidbare informatie die samenhangt met het gebruik van deze website, is voor ons van groot belang. Wij voeren diverse beveiligingsmaatregelen uit om de integriteit van uw persoonlijke informatie te bewaken. Zodra wij uw gegevens ontvangen doen wij onze uiterste best om de veiligheid van die gegevens in onze systemen te garanderen.

Wij zijn nooit in het bezit van uw creditcard-gegevens. Creditcard-informatie wordt verzameld door externe partijen die gespecialiseerd zijn in afhandeling van creditcard-transacties en die daarvoor versleutelingstechnologieën gebruiken. Alle account-informatie die u invoert op deze website is beveiligd met een wachtwoord en is alleen voor u toegankelijk. U moet uw wachtwoord of gebruikersidentificatienummer nooit met derden delen.

Helaas kan de veiligheid van data-overdracht via het internet nooit voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen onze uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar wij kunnen niet de veiligheid garanderen of verzekeren van informatie die u naar ons toestuurt. Informatie-overdracht doet u dus op eigen risico.

De volledige content van deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – tekst, grafische elementen of code is ons eigendom of aan ons in licentie gegeven. Wij behouden ons het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de content van deze website aan te brengen, waaronder ook wijzigingen betreffende onze producten, specificaties, modellen, kleuren en materialen.

U mag tekst en grafische elementen van deze site downloaden, bekijken en afdrukken mits deze content alleen gebruikt wordt voor informatiedoeleinden of niet-commerciële doelen en de informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast. Tenzij uitdrukkelijk hierin aangegeven, mag u op geen enkele wijze informatie of content van deze website geheel of ten dele gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, tonen, uitbeelden, reproduceren, publiceren, in licentie geven, posten, versturen of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Spanninga en overige handelsmerken, dienstmerken, slogans, logo’s en handelsnamen die op deze website worden genoemd zijn ofwel onze handelsmerken of handelsmerken in licentie van derden of andere aanbieder. Geen van deze merken, namen of logo’s mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om persoonlijke informatie die Spanninga in beheer heeft, te bekijken via hun account portal en onjuiste informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Niettegenstaande het voorgenoemde zijn wij niet verplicht om deze mogelijkheid te bieden indien de lasten of de kosten van het bieden van toegang onevenredig zijn aan de risico’s voor de privacy van de aanvragende persoon of indien de rechten van een ander persoon zouden worden geschonden.

Personen hebben de mogelijkheid om te kiezen (door middel van het bevestigen van een opt-in) of hun persoonlijke informatie aan derden zal worden bekendgemaakt of gebruikt zal worden voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Persoonlijke informatie die verzameld is via de garantieregistratie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij de gebruiker een opt-in heeft gekozen.

Zoals hierboven reeds benoemd, is de eenvoudigste manier om geen e-mails meer te ontvangen door te klikken op ’Unsubscribe/uitschrijven’ onderaan elke e-mail die wij versturen of door uw account-instellingen aan te passen.

GDPR-verzoeken die te maken hebben met persoonlijke data of het recht om te worden vergeten, moeten worden verstuurd aan contact@spanninga.com. Als u een e-mail stuurt naar contact@spanninga.com met het verzoek om persoonlijke gegevens of het recht om te worden vergeten, dan MOET de betreffende e-mail afkomstig zijn van het onderhavige e-mailadres zodat wij kunnen controleren of het verzoek legitiem is en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om uw gegevens te beschermen en omdat er mensen zijn met dezelfde naam, zullen we alleen persoonlijke informatie verschaffen of verwijderen die gekoppeld is aan dat betreffende e-mailadres. Wij zullen geen persoonlijke informatie van een persoon verwijderen die een openstaande schuld heeft bij Spanninga, aangezien het dan om persoonlijke informatie gaat die te maken heeft met een lopende transactie.

DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN ’ZOALS HIJ IS’ EN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND.

VOOR ZOVER TOELAATBAAR VOLGENS GELDENDE WETGEVING WIJZEN WIJ ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER INBREUK.

WIJ GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL VERLOPEN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE HEM BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES EN DOEN GEEN UITLATINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE ALS HET GAAT OM HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

HET KAN ZIJN DAT DE GELDENDE WETGEVING DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAT; DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.